CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Girişimi İçin Bilişsel Terapi Müdahalesi: Tedaviye Genel Bakış ve Vaka Örnekleri

Posted By on June 17, 2019

İntihar davranışı ciddi bir sağlık sorunu olmasına rağmen, bu nüfusu tedavi etmek için az sayıda etkili tedavi vardır. Bu makale, intihar girişimlerini tedavi etmek için geliştirilen yeni bir bilişsel terapi müdahalesini açıklamaktadır. Tedavi; bilişsel terapi genel prensiplerine dayanmaktadır ve bireyin intihar girişiminin hemen öncesinde aktif olan otomatik düşünceleri ve temel inançları yeniden yapılandırmayı hedef almaktadır. İntihar düşüncelerini azaltmak ve gelecekteki intihar girişimlerini engellemek amacıyla hastayla iş birliği içerisinde bilişsel ve davranışsal teknikler çalışılır. Makalede tedavinin farklı hasta tipleri ile kullanımını gösteren üç ayrıntılı vaka örneği verilmiştir.

Referans: Berk, M. S., Henriques, G. R., Warman, D. M., Brown, G. K., & Beck, A. T. (2004). A cognitive therapy intervention for suicide attempters: An overview of the treatment and case examples. Cognitive and Behavioral Practice, 11(3), 265-277.

Saygılarımla,
Psk. Zeynep Ünal

Çok Merkezli Bir Panik Bozukluğu Araştırmasında Terapistler, Terapist Değişkenleri ve Bilişsel-Davranışçı Terapi Sonuçları

Posted By on May 28, 2019

Terapistler ve tedavi sonuçları arasındaki ilişki, panik bozukluğunun tedavisi için çok merkezli işbirliğine dayalı çalışmaya katılan 14 yüksek eğitimli terapistle incelendi. Genel olarak, terapistler denemelerde (caseload) olumlu sonuçlar verdi; Bununla birlikte, terapistler denemeler arasındaki değişimin büyüklüğü bakımından önemli ölçüde farklılık göstermiştir. Terapistlerin sonuç ölçütleri üzerindeki etkisine göre etki büyüklükleri % 0 ile % 18 arasında değişmiştir. Psikoterapinin uygulanmasındaki genel deneyim bazı ölçütlerin sonucuyla ilişkiliyken, yaş, cinsiyet, cinsiyet uyumu ve bilişsel davranışçı terapi deneyimi (CBT) ile ilgili değildi. Ortalamanın altında ve üstünde sonuçları olan terapistler, bağlılık ve yetkinlik ölçütlerine benzer şekilde derecelendirildi. Sonuçlar, terapistlerin panik bozukluğu için BDT (CBT) ‘de sonuçlara katkı sağladığını, hastalar nispeten aynı, benzer olsalar da, tedavinin yapılandırıldığını ve sonuçların olumlu olduğunu göstermektedir. Gelecekteki klinik sonuç çalışmaları ve klinisyenlerin eğitimi için etkileri tartışılmıştır.

Huppert, J. D., Bufka, L. F., Barlow, D. H., Gorman, J. M., Shear, M. K., & Woods, S. W. (2001). Therapists, therapist variables, and cognitive-behavioral therapy outcome in a multicenter trial for panic disorder. Journal of consulting and clinical psychology, 69(5), 747.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu

Şizofreni veya Şizoaffektif Bozukluğu Olan Hastalarda Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

Posted By on May 28, 2019

Travma ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), şizofreni veya şizoaffektif bozukluk gibi ciddi ruhsal hastalığı olan kişiler arasında yüksek prevalansa sahiptir. Bu çalışma, travma ve TSSB’nin bu popülasyonda göz ardı edilip edilmediğini ve bilişsel TSSB teorisinin bu kişiler için geçerli olup olmadığını incelemiştir. Travmatik deneyimler, TSSB belirtileri ve negatif travma sonrası kognisyonlar anketlerle doğrudan ölçülmüş ve chart review incelemesiyle elde edilen bilgilerle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, hasta listelerinde yetersiz travma raporunun ve yetersiz TSSB teşhisinin olduğunu gösterdi. Ayrıca, negatif travma sonrası kognisyonlar, TSSB’nin bilişsel modelini destekleyen, TSSB semptom şiddeti ile pozitif olarak ilişkiliydi. Bu bulgular poliklinikte şizofreni veya şizoaffektif bozukluğu olan hastaların rutin değerlendirilmesinde travma öyküsünün ve TSSB’nin değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, negatif travma sonrası kognisyonların bulunması, bilişsel TSSB modelinin şizofreni veya şizoaffektif bozukluğu olan hastalara uygulanabileceğini göstermektedir.

Lommen, M. J., & Restifo, K. (2009). Trauma and posttraumatic stress disorder (PTSD) in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder. Community mental health journal, 45(6), 485.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu

Bipolar Bozukluk Tedavisinde Psikoeğitim ve Bilişsel-Davranışçı Stratejiler

Posted By on May 25, 2019

Bipolar bozukluğun farmakolojik tedavisindeki ilerlemelere rağmen, hastalara daha uzun süreli duygudurum dengesini sağlamak için ek stratejilere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Son yıllarda devam etmekte olan farmakoterapiye ek olarak bipolar bozukluk için bazı psikososyal stratejiler geliştirilmektedir. Bu makalede; bipolar bozukluk tedavisinde uygulanan psikoeğitim ve bilişsel davranışçı yaklaşım tanımlanmaktadır. Ayrıca, özel bipolar kliniklerde çalışan bilişsel davranışçı terapistlerin sunabileceği daha geniş tedavi paketlerine ve hastalığın standart farmakoterapisine entegre edilebilecek spesifik stratejilere vurgu yapılmaktadır. Gittikçe artan sayıda kanıt, bu müdahalelerin potansiyel değerini kanıtlamaktadır ve Bipolar Bozukluk İçin Sistematik Tedavi Geliştirme Programı (Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder) (STEP-BD) dahil olmak üzere geniş çaplı çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar geniş, çok merkezli örnekler tarafından müdahaleler üzerinde sonuç sağlayacaktır.

Referans: Otto, M. W., Reilly-Harrington, N., & Sachs, G. S. (2003). Psychoeducational and cognitive-behavioral strategies in the management of bipolar disorder. Journal of Affective Disorders73(1-2), 171-181.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu

Kişinin Yakınını İntihardan Kaybetmesi Ve Karmaşık Yas

Posted By on May 15, 2019

Kişinin sevdiği birini intiharla kaybetmesi en acı veren deneyimlerden biridir. Kayıp; üzüntü ve sevilen birinin kaybından sonra yaşanan yalnızlık kişide suçluluk, karışık ruh hali, reddetme, utanç ve öfke duyguları uyandırır. Bunlara ek olarak intihar girişiminden kurtulan kişilerde majör depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve tekrarlayan intihar girişimleri gelişebilir. Bu kişiler aynı zamanda uzun süreli bir yas çeşidi olan karmaşık yas yaşayabilir. Stigma hayatta kalan kişilerin iyileşmesinde ve desteklenmesinde negatif bir rol oynamaktadır.
Bu makale intiharın epidemolojisi ve koşulları hakkında bilgi vermekle beraber ; karmaşık yas ve tedavisi hakkında yapılan yeni araştırmalarla birlikte tedavi süreci hakkında da bilgi vermektedir.

Referans: Young, I. T., Iglewicz, A., Glorioso, D., Lanouette, N., Seay, K., Ilapakurti, M., & Zisook, S. (2012). Suicide bereavement and complicated grief. Dialogues in clinical neuroscience, 14(2), 177.

Saygılarımla,
Psk. Zeynep Ünal

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS