CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Girişimi Olan Ergen ve Genç Yetişkinlerde Bilişsel Terapi

Posted By on June 26, 2019

İntihar davranışının biyolojik, psikolojik ve sosyal özellikleri hakkında geniş ve artan bir literatür bulunmasına rağmen, intihar ergenlerinin ve genç yetişkinlerin nasıl tedavi edileceğine dair bir bilgi eksikliği vardır. Bu makalede, intihar girişiminde bulunan ergenler ve genç yetişkinler için 10 seanslı bilişsel müdahale ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Terapinin yeni bir unsuru, tedavinin psikiyatrik tanıdan bağımsız olarak intihar davranışı sergileyen kişilere uygulanabilmesidir. Terapi seanslarının nasıl yapılandırılacağı ve tedavinin erken, orta ve sonraki aşamalarda nasıl ilerlediği hakkında bilgi verilmektedir. İntihar edecek kişilerin krizler ve sıkıntılarla daha uyumlu bir şekilde baş etmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için yeni, özel stratejiler sunulmaktadır.

Referans: Henriques, G., Beck, A. T., & Brown, G. K. (2003). Cognitive therapy for adolescent and young adult suicide attempters. American behavioral scientist46(9), 1258-1268.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu

Paranoid Şizofreni Tedavisinde Davranışsal Deneyler: Vaka Çalışması

Posted By on June 22, 2019

Literatürde paranoid delüzyonun kognitif terapisi ile ilgili yer alan ilk açıklamalardan beri psikotik semptomların tedavisinde kognitif davranışçı terapi empirik olarak desteklenmiştir. Bu örnek vaka çalışmasının amacı, davranışsal deneyin paranoid şizofreni hastalarında sanrısal düşünceyi değiştirmek için nasıl güçlü bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektir. Davranışsal deneylerin hastaların sanrılarını değiştirmede kullanılmasına ek olarak psikotik semptomları olan hastaları tedavi etmek için uyarlanabilecek çeşitli kognitif teknikler gösterilmiştir.

Referans: Hagen, R., & Nordahl, H. M. (2008). Behavioral experiments in the treatment of paranoid schizophrenia: A single case study. Cognitive and Behavioral Practice15(3), 296-305.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu 

İntihar Girişimi İçin Bilişsel Terapi Müdahalesi: Tedaviye Genel Bakış ve Vaka Örnekleri

Posted By on June 17, 2019

İntihar davranışı ciddi bir sağlık sorunu olmasına rağmen, bu nüfusu tedavi etmek için az sayıda etkili tedavi vardır. Bu makale, intihar girişimlerini tedavi etmek için geliştirilen yeni bir bilişsel terapi müdahalesini açıklamaktadır. Tedavi; bilişsel terapi genel prensiplerine dayanmaktadır ve bireyin intihar girişiminin hemen öncesinde aktif olan otomatik düşünceleri ve temel inançları yeniden yapılandırmayı hedef almaktadır. İntihar düşüncelerini azaltmak ve gelecekteki intihar girişimlerini engellemek amacıyla hastayla iş birliği içerisinde bilişsel ve davranışsal teknikler çalışılır. Makalede tedavinin farklı hasta tipleri ile kullanımını gösteren üç ayrıntılı vaka örneği verilmiştir.

Referans: Berk, M. S., Henriques, G. R., Warman, D. M., Brown, G. K., & Beck, A. T. (2004). A cognitive therapy intervention for suicide attempters: An overview of the treatment and case examples. Cognitive and Behavioral Practice, 11(3), 265-277.

Saygılarımla,
Psk. Zeynep Ünal

Çok Merkezli Bir Panik Bozukluğu Araştırmasında Terapistler, Terapist Değişkenleri ve Bilişsel-Davranışçı Terapi Sonuçları

Posted By on May 28, 2019

Terapistler ve tedavi sonuçları arasındaki ilişki, panik bozukluğunun tedavisi için çok merkezli işbirliğine dayalı çalışmaya katılan 14 yüksek eğitimli terapistle incelendi. Genel olarak, terapistler denemelerde (caseload) olumlu sonuçlar verdi; Bununla birlikte, terapistler denemeler arasındaki değişimin büyüklüğü bakımından önemli ölçüde farklılık göstermiştir. Terapistlerin sonuç ölçütleri üzerindeki etkisine göre etki büyüklükleri % 0 ile % 18 arasında değişmiştir. Psikoterapinin uygulanmasındaki genel deneyim bazı ölçütlerin sonucuyla ilişkiliyken, yaş, cinsiyet, cinsiyet uyumu ve bilişsel davranışçı terapi deneyimi (CBT) ile ilgili değildi. Ortalamanın altında ve üstünde sonuçları olan terapistler, bağlılık ve yetkinlik ölçütlerine benzer şekilde derecelendirildi. Sonuçlar, terapistlerin panik bozukluğu için BDT (CBT) ‘de sonuçlara katkı sağladığını, hastalar nispeten aynı, benzer olsalar da, tedavinin yapılandırıldığını ve sonuçların olumlu olduğunu göstermektedir. Gelecekteki klinik sonuç çalışmaları ve klinisyenlerin eğitimi için etkileri tartışılmıştır.

Huppert, J. D., Bufka, L. F., Barlow, D. H., Gorman, J. M., Shear, M. K., & Woods, S. W. (2001). Therapists, therapist variables, and cognitive-behavioral therapy outcome in a multicenter trial for panic disorder. Journal of consulting and clinical psychology, 69(5), 747.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu

Şizofreni veya Şizoaffektif Bozukluğu Olan Hastalarda Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

Posted By on May 28, 2019

Travma ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), şizofreni veya şizoaffektif bozukluk gibi ciddi ruhsal hastalığı olan kişiler arasında yüksek prevalansa sahiptir. Bu çalışma, travma ve TSSB’nin bu popülasyonda göz ardı edilip edilmediğini ve bilişsel TSSB teorisinin bu kişiler için geçerli olup olmadığını incelemiştir. Travmatik deneyimler, TSSB belirtileri ve negatif travma sonrası kognisyonlar anketlerle doğrudan ölçülmüş ve chart review incelemesiyle elde edilen bilgilerle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, hasta listelerinde yetersiz travma raporunun ve yetersiz TSSB teşhisinin olduğunu gösterdi. Ayrıca, negatif travma sonrası kognisyonlar, TSSB’nin bilişsel modelini destekleyen, TSSB semptom şiddeti ile pozitif olarak ilişkiliydi. Bu bulgular poliklinikte şizofreni veya şizoaffektif bozukluğu olan hastaların rutin değerlendirilmesinde travma öyküsünün ve TSSB’nin değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, negatif travma sonrası kognisyonların bulunması, bilişsel TSSB modelinin şizofreni veya şizoaffektif bozukluğu olan hastalara uygulanabileceğini göstermektedir.

Lommen, M. J., & Restifo, K. (2009). Trauma and posttraumatic stress disorder (PTSD) in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder. Community mental health journal, 45(6), 485.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS