CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Cinsel Obsesyonlar ve OKB

Posted By on February 13, 2020

Cinsel obsesyonlar, obsesif-kompulsif bozukluğun yaygın bir tipidir. Bu takıntıların içeriği; parafililerde, TSSB’de ve normal cinsel fantazilerde de görülen tekrarlayan cinsel düşüncelere benzemektedir. Bununla birlikte; formlarının, işlevlerinin ve davranışlar üzerindeki etkilerinin değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bu farklı cinsel düşünce kategorilerini ayırt edememek karmaşaya ve hatalı tedaviye yol açabilmektedir. Bu araştırma; cinsel obsesyonların içeriğini ve biçimini tanımlamakta, cinsel obsesyonlar ve diğer tekrar eden cinsel düşünceler arasındaki farkları belirginleştirmekte ve son olarak cinsel obsesyonları tedavi etme yollarını tartışmaktadır.

Referans: Gordon, W. M. (2002). Sexual obsessions and OCD. Sexual and Relationship Therapy17(4), 343-354.

Saygılarımla,

Psk. Zeynep Ekşioğlu

Kontrol Davranışları Olmayan OKB Hastalarında Abartılmış Sorumluluk İnançları Var Mıdır?

Posted By on February 10, 2020

Kognitif modele göre, OKB hastalarında zarar vermeye dair abartılmış sorumluluk inançları vardır. Önceki araştırmalarda kontrol davranışları olan OKB hastalarında sorumluluk inancının abartılmış olduğu fakat kontrol davranışları olmayan OKB hastalarında abartılmış sorumluluk inacının olmadığı öne sürülmüştür. Bu araştırmada ise, kontrol etme davranışlarının kirlenme-bulaşma kriterleriyle ilişkili olabileceği gözlemlenmiştir. Araştırmaya 39 kontrol davranışları olan OKB hastası, 20 kontrol davranışları olmayan OKB hastası , 22 anksiyete hastası ve 69 tanı almayan kontrol grubu katılmış, ve OKB semptomlarıyla iç içe geçmeyen Sorumluluk İnancı ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar gösteriyor ki; her iki OKB hasta grubunun abartılmış sorumluluk inançları, anksiyete ve kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kontrol davranışları olan OKB hastaları, tahmin ettikleri sorumluluk inançları bakımından anksiyete hastaları ve kontrol gruplarından yüksek puanlar almıştır. Buna zıt olarak, Kontrol davranışları olmayan OKB hastaları, kontrol grubundan daha fazla tahmini edilen sorumluluk inançına sahip olup, anksiyete ve kontrol davranışları olan OKB hastaları ile karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık görülememiştir.

Referans: Cougle JR, Lee HJ, Salkovskis PM. Are responsibility beliefs inflated in non-checking OCD patients. J Anxiety Disord. 2007;21:153–9.

Saygılarımla,

Psk. Özlem Öztürk

Başka ne yapacağımı bilmiyorum: Bakım veren yakınların OKB’de onay arama davranışına bakış açıları

Posted By on January 20, 2020

Aşırı Onay Arayışı (ERS), OKB’de tipik olarak görülen kompulsif davranışlara benzeyen, az araştırılmış ve az anlaşılmış bir davranıştır. Aşırı Onay Arayışı karmaşık, kalıcı, kapsamlı, kişiyi zayıflatıcı olması ile birlikte insanların birbirleri ile olan etkileşimleri üzerinde de bir hakimiyete sahip olabilmektedir. Onay Arayışının OKB’de kompulsif kontrollere benzemesinin yanı sıra, sorumluluğu başkalarına aktarma etkisi de olabilir. Hastaya bakım veren  yakınlarının, OKB hastasının probleminin bir parçası olarak çeşitli ritüellere sıklıkla katılmaları istenir ve hastaya bakım veren yakınlarıı bunu hastayı desteklemenin bir yolu olarak görür. Henüz hasta yakınlarındaki bu tepkileri ortaya çıkaran ve devam ettiren faktörleri anlamanın ilk aşamalarındayız.  Bu mevcut araştırmada, OKB hastalarına onay veren hasta yakınları ile yapılan görüşme bağlamında niteliksel yöntemler kullanılarak ve ayrıntılı bir analiz uygulanarak ERS’nin kişilerarası bileşenleri ele alınmıştır. On  görüşme yapılmış ve tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  Yedi ana tema Onay Arama ve Sağlama Davranışında önemli olarak tanımlanmıştır. Bunlar; insanların onay arayışını nasıl talep ettikleri, bunu nasıl işledikleri, neden diğer insanların onay verdikleri gibi faktörlerle ilgilidir. Özellikle hasta yakınlarının ERS karşısında hayal kırıklığı yaşamaları yaygın bir tema olarak bulunmuştur. Bulguların klinik sonuçları da tartışılmıştır.

Referans:

Halldorsson, B., Salkovskis, P. M., Kobori, O., & Pagdin, R. (2016). I do not know what else to do: Caregivers’ perspective on reassurance seeking in OCD. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 8, 21-30.

Saygılarımla,
Psk. Mübeccel Oskay

OKB ve Hastalık Kaygısı Bozukluğu Olan Kişiler Neden Aşırı Güvence Ararlar?

Posted By on January 18, 2020

OKB ve hastalık kaygısı bozukluğu olan kişilerde aşırı güvence aramanın yaygın olduğu görülmektedir. Yaygınlığına ve bununla bağlantılı devam eden risklere rağmen aşırı güvence aramanın işlevleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Kompulsif kontrol davranışlarının bir türü olarak kavramsallaştırılmasına rağmen güvence aramanın destekleyici bir yapısı olduğu da düşünülmektedir. Bu çalışma, aşırı güvence arama ve destek arama tanımlamalarına ve bu iki yapı arasındaki benzerliklere; OKB ve hastalık kaygısı bozukluğu hastalarının kullanıldığı bir örneklemle yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Katılımcılar; güvence ve destek arayışlarının doğasını, hedeflerini ve bu davranışların kendileri ve diğer insanlar üzerindeki etkisi üzerine düşünmüşlerdir. Araştırma için yirmi görüşme yapılmış; bu görüşmeler yazıya geçirilmiş ve tematik analize uygun olarak analiz edilmişlerdir. Aşırı güvence arayışı için altı, destek arayışı için ise beş temel tema belirlenmiştir. Sonuçlar, aşırı güvence aramanın sınırlı tanı özgüllüğünü ortaya koymaktadır. Çarpıcı bir şekilde ise, hastalık kaygısı bozukluğu olan katılımcılar destek aramadıklarını bildirmişlerdir.

Referans: Halldorsson, B., & Salkovskis, P. M. (2017). Why do people with OCD and health anxiety seek reassurance excessively? An investigation of differences and similarities in function. Cognitive therapy and research41(4), 619-631.

Saygılarımla,

Psk. Zeynep Ekşioğlu

Sosyal Anksiyete Bozukluğu olan Kişilerde Kognitif Davranışçı Terapinin Olay Sonrası İşleme (post event processing)’deki Etkisi

Posted By on January 14, 2020

Sosyal kaygısı olan kişiler Olay Sonrası İşleme’ye, kişilerarası etkileşimlerinin negatif sonuçlarına odaklanarak sonrasında tekrar gözden geçirmeye yatkındırlar. Bu çalışma, kognitif davranışçı terapinin Olay Sonrası İşleme(PEP)’yi nasıl etkilediğini ve tedavi boyunca sürecin nasıl değiştiğini değerlendirmek için hazırlanmış bir kontrollü çalışmadır. Araştırma, PEP’in tedavi sonucunda azalıp azalmadığını ve değişik seviyelerdeki CBT müdahelesiyle, grup temelli ve sanal gerçeklik maruz bırakma, tedaviyi kısıtlayıp kısıtlamadığını araştıracaktır. Araştırmaya Sosyal Anksiyete Bozukluğu tanısı alan 91 kişi katılmıştır. Tedavi sonucunda PEP’in azaldığını, daha fazla Olay Sonrası İşleme seviyesi yüksek alan kişilerin sosyal anksiyete semptomlarındaki azalmanın düşük seviyedekilerle karşılaştırıldığında daha yavaş gerçekleştiği görülmüştür. Gelecek araştırmalarda, PEP’in tedavi sonuçlarını etkilemesinin nedenleri araştırılmalıdır. 

Referans: Price, M., Anderson, L.P. The impact of cognitive behavioral therapy on post event processing among those with social anxiety disorder. Behav Res Ther. 2011 February ; 49(2): 132–137. doi:10.1016/j.brat.2010.11.006.

Saygılarımla,

Psk. Özlem Öztürk

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS