CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapide Terapötik İlişki: Hastanın Algıları ve Terapistin Yanıtları

Posted By on July 10, 2019

Hasta ve terapist arasındaki çalışma ilişkisi her psikoterapi için gerekli bir parçadır, bilişsel davranışçı tedavinin bu bileşenine dair az bir bilgi vardır. Tedavi süreci ve tedavi sonucu bulgularına göre, terapötik ilişki tedavi sonucunu fazlasıyla etkilemektedir. Kişilerarası faktörler ve teknik uygulamalar etkili bir ittifağı şekillendirirken karşılıklı etkileşim halindedirler. Hastanın bakış açısını göz önüne alarak, terapötik ilişkiyi etkileyen genel beklentiler ve bireysel farklılıklar tanımlanmaktadır. Bireysel farklılıklar klinik alanda dört alanda tartışılmaktadır: durumsal meseleler, Eksen 1 psikiyatrik bozuklukların etkisi, sosyokültürel etkiler ve kişilik yapısı ve şemalardır. Hastaların bakış açısını anlama çabası, genel beklentilerin ve bireysel farklılıkların incelenmesi temeline dayanır ve bilişsel-davranışçı terapinin ilişki bileşenini optimize etmede terapistlere yardımcı olabilir.

Referans: Wright, J. H., & Davis, D. (1994). The therapeutic relationship in cognitive-behavioral therapy: Patient perceptions and therapist responses. Cognitive and behavioral practice1(1), 25-45.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi

Posted By on July 2, 2019

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), sıklıkla psikiyatrik komorbidite ve azalmış yaşam kalitesi ile ilişkilendirilmiş bir ruhsal sağlık durumudur. TSSB sıklıklar kronik ve yaşam boyu devam eden bir seyri izler. Tehdit edici veya yıkıcı travmanın her yerde mevcut ve yaygın olması nedeniyle, TSSB ile daha sık karşılaşılmaya başlanmıştır ve kadınların% 10’unu, erkeklerin ise % 5’ini etkilediği bulunmuştur. Travmatik olayın niteliğine ve derecesine bağlı olarak, mağdurlardaki TSSB prevalansı oranlarının %100’e yaklaştığı bildirilmiştir TSSB sendromu; intruzyonların, kaçınmaların ve uyarılmaların meydana geldiği bilişsel, davranışsal ve fizyolojik bir rahatsızlıktır.

1980’de TSSB’nin tanısal sınıflandırma sistemlerine girmesinden bu yana, tedavide bilişsel davranışçı terapinin (BDT) etkinliği konusunda önemli araştırmalar yapılmıştır. Günümüzde, travma odaklı BDT, TSSB için çeşitli tedavi rehberleri ve uzman konsensüs panelleri tarafından önerilmektedir.
Bu makalenin amacı, çeşitli travma türlerinin ardından erişkinlerde, çocuklarda ve ergenlerde tedavinin nasıl olması gerektiği ve BDT’nin uzun vadeli sonuçları ile bilgi vermektir.

Referans: Kar, N. (2011). Cognitive behavioral therapy for the treatment of post-traumatic stress disorder: a review. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 7, 167.

Saygılarımla,
Psk. Zeynep Ünal

İntihar Girişimi Olan Ergen ve Genç Yetişkinlerde Bilişsel Terapi

Posted By on June 26, 2019

İntihar davranışının biyolojik, psikolojik ve sosyal özellikleri hakkında geniş ve artan bir literatür bulunmasına rağmen, intihar ergenlerinin ve genç yetişkinlerin nasıl tedavi edileceğine dair bir bilgi eksikliği vardır. Bu makalede, intihar girişiminde bulunan ergenler ve genç yetişkinler için 10 seanslı bilişsel müdahale ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Terapinin yeni bir unsuru, tedavinin psikiyatrik tanıdan bağımsız olarak intihar davranışı sergileyen kişilere uygulanabilmesidir. Terapi seanslarının nasıl yapılandırılacağı ve tedavinin erken, orta ve sonraki aşamalarda nasıl ilerlediği hakkında bilgi verilmektedir. İntihar edecek kişilerin krizler ve sıkıntılarla daha uyumlu bir şekilde baş etmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için yeni, özel stratejiler sunulmaktadır.

Referans: Henriques, G., Beck, A. T., & Brown, G. K. (2003). Cognitive therapy for adolescent and young adult suicide attempters. American behavioral scientist46(9), 1258-1268.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu

Paranoid Şizofreni Tedavisinde Davranışsal Deneyler: Vaka Çalışması

Posted By on June 22, 2019

Literatürde paranoid delüzyonun kognitif terapisi ile ilgili yer alan ilk açıklamalardan beri psikotik semptomların tedavisinde kognitif davranışçı terapi empirik olarak desteklenmiştir. Bu örnek vaka çalışmasının amacı, davranışsal deneyin paranoid şizofreni hastalarında sanrısal düşünceyi değiştirmek için nasıl güçlü bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektir. Davranışsal deneylerin hastaların sanrılarını değiştirmede kullanılmasına ek olarak psikotik semptomları olan hastaları tedavi etmek için uyarlanabilecek çeşitli kognitif teknikler gösterilmiştir.

Referans: Hagen, R., & Nordahl, H. M. (2008). Behavioral experiments in the treatment of paranoid schizophrenia: A single case study. Cognitive and Behavioral Practice15(3), 296-305.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu 

İntihar Girişimi İçin Bilişsel Terapi Müdahalesi: Tedaviye Genel Bakış ve Vaka Örnekleri

Posted By on June 17, 2019

İntihar davranışı ciddi bir sağlık sorunu olmasına rağmen, bu nüfusu tedavi etmek için az sayıda etkili tedavi vardır. Bu makale, intihar girişimlerini tedavi etmek için geliştirilen yeni bir bilişsel terapi müdahalesini açıklamaktadır. Tedavi; bilişsel terapi genel prensiplerine dayanmaktadır ve bireyin intihar girişiminin hemen öncesinde aktif olan otomatik düşünceleri ve temel inançları yeniden yapılandırmayı hedef almaktadır. İntihar düşüncelerini azaltmak ve gelecekteki intihar girişimlerini engellemek amacıyla hastayla iş birliği içerisinde bilişsel ve davranışsal teknikler çalışılır. Makalede tedavinin farklı hasta tipleri ile kullanımını gösteren üç ayrıntılı vaka örneği verilmiştir.

Referans: Berk, M. S., Henriques, G. R., Warman, D. M., Brown, G. K., & Beck, A. T. (2004). A cognitive therapy intervention for suicide attempters: An overview of the treatment and case examples. Cognitive and Behavioral Practice, 11(3), 265-277.

Saygılarımla,
Psk. Zeynep Ünal

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS