CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Sosyal Fobideki Anksiyetenin Bilişsel Davranışçı Modeli

Posted By on November 11, 2017

Bu makalede, sosyal fobisi olan kişilerin sosyal / değerlendirici durumlardaki anksiyete deneyimi modeli sunulmuştur. Model, sosyal fobisi olan kişilerin potansiyel değerlendirmeye ilişkin bilgileri algılama ve işleme biçimini ve bu süreçlerin sosyal kaygı düzeyi yüksek ve düşük olan insanlarda nasıl farklılaştığını açıklar. Sosyal / değerlendirici bilginin işlenmesindeki çarpıklıkların ve önyargıların sosyal durumlarda kaygıların artmasına ve bunun da sosyal fobinin devam etmesine katkıda bulunduğu tartışılmaktadır. Potansiyel etiyolojik faktörlerin yanı sıra tedavi sonuçları da tartışılmıştır.

Referans:

Rapee, R. M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. Behaviour research and therapy35(8), 741-756.

Saygılarımla,
Psk. Gizem Baki

Psikoz için BDT’de terapötik ilişki; Hasta, Terapist ve Terapi Faktörleri

Posted By on October 30, 2017

Psikotik hastalarla anlaşmak bazı açılardan daha zordur. Hastanın, terapistiyle ilgili bazı delüzyonları olabilir ve terapist bununla başa çıkmakta zorlanabilir. Ancak terapist ve hasta iyi ilişki kurma eğiliminde olmalıdır, işbirliği içinde olup negatif inançlarını aza indirip günlük yaşamının kalitesini arttırmalıdır. Bordin terapötik ilişkiyi üç’e ayırmıştır; hedef, görev ve bağ. Hasta ve terapist arasında terapinin amacına dair ortak bir anlayış ve kabul ediş olmalıdır.Diğer araştırmalarda terapistin, hastanın ve terapi faktörlerinin terapötik ilişkinin kalitesini oluşturduğunu göstermiştir. Bu tahmin edilebilir faktörlerin içinde terapistin empatisi, deneyimi verdiği güven, uzmanlığı ve dürüstlüğü, hastanın semptomlarının ciddiyeti, terapistin ve hastanın yaşlarının,cinsiyetlerinin etkin yapılarının uyumlu olması dahildir. Başka müdaheleler vaka formülasyonunun sunumu, seansın derinliği ek olarak acıma şefkat ve kabul (acceptance) terapötik ilişkiye katkısı olduğu düşünüldüğü vurgulanmıştır. Hastaların hipotetik varsayımlara ve bilişsel anlayışa karşı olumlu duruşu terapötik ilişki için olumlu etki sağlayacağı varsayılsa da bir bağlantısı olmadığı kanısına varılmıştır. Terapistler de hastalar da Bilişsel ve davranışsal terapi de terapötik ilişkinin öneminin farkında olduğunu ve genellikle de bunu terapide sağladıklarını vurgulamışlardır. Daha önce de bahsedildiği gibi hastalığın terapötik ilişki üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Hastanın durumu; bilişsel öngörü ve hipotetik çelişkide etkilidir. İyi bir terapötik ilişki için gerekli olan empati ve işbirliğidir onun dışında psikozun varlığı, kognitif görüş, inançlar ya da hastalığın uzunluğu bu ilişkide bir yere sahip değildir.

Referans:
Evans-Jones, C., Peters, E., & Barker, C. (2009). The Therapeutic Relationship in CBT for Psychosis: Client, Therapist and Therapy Factors. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 37(5), 527-540. doi:10.1017/S1352465809990269

Panik Bozukluğu’nda Katastrofik Yanlış Yorumlama için Temel Varsayımlar

Posted By on October 22, 2017

Beklenmedik panik ataklar, insan vücudunda gerçekleşen zararsız otonom sinir sistemi değişiklikleri (nefes alamama, kalp çarpıntısı vb.) olduğunda katastrofik yanlış yorumlanmaktadır. Araştırmacılar diyor ki; panik bozukluğu olan kişiler bedensel uyarımları anlaşılabilir nedenlere bağlayabilseler panik olmazlar. Ayrıca bazı araştırmacılar panik bozukluğu için; genetiğe bağlı biyolojik bir hassaslık olabileceğini savunmuştur. Bu makalede; Beden Duyumlarını Yorumlama Ölçeği 38 panik bozukluğu, 20 klinik dışı panik hastaları, 21 sosyal anksiyete bozukluğu, 34 panik bozukluğu olmayan kontrol grubuna uygulanmıştır. Panik bozukluğu olan 38 kişi, diğer gruplara göre belirsiz içsel uyaranlara karşı zararla ilişkili yorumlarda bulunmuşlardır. Yapılan araştırma sonucunda kişilerin içsel uyaranlara yaptıkları katastrofik yanlış yorumlamaların sadece panik bozukluğa ait bir bilişsel önyargı olmadığı ortaya çıkmıştır.

Referans:
Austin, D. W., Richards, J.C. (2006). A test of core assumptions of the catastrophic misinterpretation model of panic disorder. Cognitive Therapy and Research, Vol.30, No.1

Saygılarımla,
Psk. Gizem Özge Erinç

İntihar Girişimini Önlemede Bilişsel Terapi

Posted By on October 22, 2017

İntihar girişiminde bulunan bireylerin tamalanan intiharları oluşturan grupta en büyük riske sahiptirler. Hala birçok araştırma bu risk grubunu önlemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Son zamanlarda intihar girişiminde bulunan yetişkinlerde tekrarlayan intihar girişimlerini önlemek için tasarlanmış 10 seanslık bilişsel terapi müdahalesinin etkililiğini belirlemek amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Bu çalışma, kısa bir psikososyal müdahalenin, çoğu randemize kontrollü çalışmada daha önce bildirilenden daha uzun bir süreyle, 18 aylık bir ara döneme ilişkin intihar girişimleri için tekrarlama oranını azaltabileceğini belirlemek için uygun bir güce sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışmanın psikososyal müdahalesi olarak bilişsel terapi seçilmiştir çünkü intihar davranışlarının psikopatolojik özellikleriyle ilgili klinik araştırmalara dayanmaktadır ve çok çeşitli psikiyatrik bozukluklarda başarılı olduğu gösterilmiştir. BDT’nin bu alanda başarılı olmasının en büyük sebebinin de kişilerin intihar etme sebeplerine inerek bağlı oldukları depresyonu, umutsuzluk hissini çalışır.

Referans;

Brown GK, Ten Have T, Henriques GR, Xie SX, Hollander JE, Beck AT. Cognitive Therapy for the Prevention of Suicide AttemptsA Randomized Controlled Trial. JAMA. 2005;294(5):563–570. doi:10.1001/jama.294.5.563

Kaygı Bozukluklarında Tedavi Planlamasına Yönelik Bir Bilişsel Davranışsal Vaka Formülasyonu Çerçevesi

Posted By on October 21, 2017

Anksiyete bozuklukları için etyolojik ve sürdürücü faktörlerin tek, basit ve görsel bir çerçevede özetlendiği, anksiyete bozuklukları için bir Bilişsel Davranışsal Vaka Formülasyonu Çerçevesi (BDVFÇ) sunulmuştur. Daha sonra, farklı bilişsel ve davranışsal tedavi unsurlarının vaka formulasyonunun özelliklerine özgü bağlantılarını göstermek için BDVFÇ kullanılmıştır. BDVFÇ kullanımını göstermek için kullanılan örnek, manual hiçbir tedavinin bulunmadığı yeni sunumlarla BDVFÇ’nin kullanım kolaylığını vurgulamaktadır.

Referans:

Boschen, M. J., & Oei, T. P. (2008). A cognitive behavioral case formulation framework for treatment planning in anxiety disorders. Depression and Anxiety, 25(10), 811-823.

Saygılarımla,
Psk. Gizem Baki

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS