CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Depresyon için Bilişsel Terapide Ev Ödevine Hızlı Katılımın Öngörücüleri Olarak Terapist Davranışları

Posted By on November 25, 2019

Ev ödevleri, depresyon için bilişsel tedavinin (CT) ayrılmaz bir parçasıdır, ancak depresyon hastalarında ev ödevini kolaylaştırmak zor olabilir. CT’nin ilk oturumlarında ev ödevi katılımının yordayıcıları olarak üç terapist davranış sınıfını incelemeye çalıştık: ödevlerin gözden geçirilmesi, ödevlerin verilmesi ve hastaların ödevleri tamamlamanın önündeki engellerin üstesinden gelmelerine yardımcı olma çabaları. CT’ye katılan 66 depresif hastadan oluşan bir örnekte, ev ödevinin verilmesinde yer alan terapist davranışları hem CT’ye özgü ev ödevi katılımını hem de daha genel ev ödevi katılımını öngörmüştür.  Ödev incelemesinde yer alan terapist davranışları ödev katılımının yordayıcısı değildi. Bulgularımız, terapistlerin, ev ödevlerini verme sürecinin temel unsurlarına vurgu yapmalarının, hastaların CT’nin erken seanslarında ev ödevlerine katılımlarını artırma olasılığı ile tutarlıdır.

Referans: Conklin, L. R., Strunk, D. R., & Cooper, A. A. (2018). Therapist behaviors as predictors of immediate homework engagement in cognitive therapy for depression. Cognitive therapy and research, 42(1), 16-23.


Saygılarımla,
Psk. Mübeccel Oskay


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS