CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tekrarlayan Depresyonun Önlenmesi: Ön Bulgular

Posted By on November 4, 2019

Başarılı farmakoterapiden sonra, rezidüel semptomların bilişsel davranışçı tedavisi (CBT), primer majör depresif bozukluğu olan hastalarda klinik yönetimden (CM) önemli ölçüde daha düşük bir nüks oranı vermiştir. Bu çalışmanın amacı, tekrarlayan depresyon hastalarında (≥ 3 depresyon episodları) bu yaklaşımın etkinliğini test etmektir. Antidepresan ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilen tekrarlayan majör depresyonu olan 40 hasta, rastlantısal olarak rezidüel semptomların CBT’sine (yaşam tarzı değişikliği ve refah tedavisi ile desteklenir) veya klinik tedaviye (CM) rastgele atandı. Her iki grupta da, 20 haftalık deney sırasında, antidepresan ilaç uygulaması yavaş yavaş azaltılmış ve kesilmiştir. Kalıntı semptomlar, Depresyon için Paykel Klinik Görüşme’nin modifiye edilmiş bir versiyonuyla ölçüldü. İki yıllık takip süresinde bir nüksetme olmadıkça hiçbir antidepresan ilacın kullanılmadığı izlendi. CBT grubu, ilaç tedavisinin kesilmesinden sonra klinik tedavi (CM) grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı derecede düşük rezidüel semptom seviyesine sahipti. 2 yıllık takipte CBT (% 25), klinik tedaviden (CM) (% 80) daha düşük bir nüks oranıyla sonuçlandı. Bu fark, hayatta kalma analizi ile istatistiksel olarak önemli olmuştur. Bu sonuçlar, uzun süreli ilaç tedavisinin, tekrarlayan depresyon hastalarında nüksü önleyen tek araç olduğu varsayımına meydan okumaktadır. Bazı hastalarda bakım farmakoterapisi (maintenance pharmacotherapy) gerekli görünse de, CBT diğer hastalar için uygun bir alternatif sunar. Rezidüel semptomların iyileştirilmesi, rezidüel semptomların nüks prodromlarına ilerlemesini etkileyerek depresyon hastalarında nüks riskini azaltabilir.

Referans: Fava, G. A., Rafanelli, C., Grandi, S., Conti, S., & Belluardo, P. (1998). Prevention of recurrent depression with cognitive behavioral therapy: preliminary findings. Archives of general psychiatry55(9), 816-820.


Saygılarımla,
Psk. Mübeccel Oskay


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS