CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bipolar Bozuklukta Benlik Değer Duygusu ve Kognitif Terapiye Yanıt

Posted By on May 3, 2018

Kognitif Terapi, bipolar bozukluk için gözlem yapmanın ve duyguların, düşüncelerin, davranışların düzenlenmesinin önemi üzerinde durur. Benlik Değer Duygusunun Artışı Ölçeği, bipolar bozukluk tanısına sahip kişilerin kendilerini ne derecede hareketli, ikna edici ve yaratıcı olarak algılayıp değerlendirirdiklerini ölçmektedir. Bu özellikler “biraz yüksek” olma durumu ile ilgilidir ve klinik hipomani derecesine ulaşmamıştır. Bu ölçekte, puanı yüksek olan kişilerin kognitif terapiye iyi cevap vermedikleri varsayılmaktadır. Bipolar 1 hastalığı olan 103 kişi rastgele bir şekilde kognitif terapi ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Bu ölçek başlangıçta ve 6 aylık takip döneminde uygulanmıştır. 6 ay sonrasında bu ölçek iyi bir test-yeniden test güvenilirliğine sahip çıkmıştır. Ölçekten yüksek puan alan hastaların duygudurum puanları, sosyal işlevsellik düzeyinde iyileşmeleri ve önceki bipolar epizod sayıları kontrol edildikten sonra bu durumların hastalığın nüksetme olasılığını anlamlı derecede arttırdığı görülmüştür. Sonuç olarak tüm hastalar kognitif terapiden faydalanmamıştır ve ölçek puanı yüksek çıkan hastalarda kognitif terapi daha az yararlı olmuştur. Bu sonuçlar, gelecekteki çalışmalarla bu özelliklerin ve işlevsel olmayan inançların yoğun bilişsel davranışçı tekniklerle değerlendirilmesini hedeflemektedir.

Referans: Lam, D., Wright, K. I. M., & Sham, P. A. K. (2005). Sense of hyper-positive self and response to cognitive therapy in bipolar disorder. Psychological Medicine35(1), 69-77.

Saygılarımla,
Kli. Psk. Gizem Özge Erinç


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS